Gwarancja i Zwroty

Program gwarancji
Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty lub usługi zgodne są z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy lub przepisami rządowymi . Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innych niż normalne użytkowanie.

Poniższy program gwarancyjny ma zastosowanie uprawnień ustawowych, ale nie wpływa na ustawowe uprawnienia konsumenta. Kupując metalowy silos paszowy, drewniano-betonowe gniazdo lęgowe lub lornetkę, lunetę lub kamerę obserwacyjną, otrzymasz gwarancję producenta na ten produkt (odpowiednio 5, 10 i 2 lata). Obowiązują w tym przypadku poniższe warunki:

Warunki gwarancji:
1. Produkt zakupiony w firmie Vivara jest objęty gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres od daty zakupu (w związku z tym zalecamy zachowanie faktury), chyba że prawo stanowi inaczej.
2. Jeśli w określonym okresie gwarancyjnym wystąpi wada w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych (wszystko to według uznania Vivara Nature Conservation Products), firma Vivara, według własnego uznania, przeprowadzi naprawę.
3. Naprawa lub wymiana nie pociąga za sobą odnowienia i lub przedłużenia okresu gwarancyjnego.
4. Żadne roszczenia gwarancyjne nie mogą być zgłaszane, jeśli produkt został zastosowany nieodpowiednio lub niewłaściwie, został naprawiony przez kogokolwiek innego niż Vivara lub został zaniedbany.
5. W przypadku napraw gwarancyjnych koszty wysyłki do firmy i z firmy pokrywa Vivara.
6. W przypadku wysłania produktów zastępczych koszty wysyłki przesyłki pokrywają konto firmy Vivara.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z programu gwarancyjnego, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta (tel. 0048 225 244 172) lub wyślij e-mail na adres info@vivara.pl.

Gwarancja na rośliny
Vivara dostarcza wyłącznie rośliny 100% jakości z własnego pola i oferuje 100% gwarancję wzrostu Vivara na wszystkie zakupy. Masz pełną gwarancję na wszystkie zakupione rośliny do 2 miesięcy od dnia zakupu. Oczywiście po zakupie należy postępować zgodnie z zaleceniami na etykietach lub na stronie Vivara (i ewentualnie dodanymi przez nas) w zakresie odżywiania, lokalizacji i zaopatrzenia w wodę. Uszkodzenia spowodowane mrozem, suszą lub zbyt dużą ilością wody nie są objęte gwarancją. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu z jakością ze strony Vivara, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego, podając swoje zamówienie i numer klienta.

Gwarancja zwrotu pieniędzy / Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie do namysłu wynoszącym 14 dni, nie podając przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać klienta o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązując go do podania przyczyny.
2. Czas wybuchu, o którym mowa w punkcie 1, rozpoczyna się w dniu, w którym klient lub osoba trzecia wskazana wcześniej przez klienta niebędącego przewoźnikiem otrzymała produkt lub:
a. jeżeli klient zamówił kilka produktów w jednym zamówieniu: dzień, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym klienta przed złożeniem zamówienia, odmówić zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy.
b. jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
C. w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów w określonym okresie: w dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał pierwszy produkt.

Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy
1. W okresiedo namysłu klient będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest tutaj to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak mógłby to zrobić w sklepie.
2. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za utratę wartości produktu będącą wynikiem sposobu pracy z produktem wykraczającego poza dozwolony w ust. 1.
3. Klient nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub przy zawarciu umowy.

Skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy i jego kosztów
1. Jeżeli klient korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi zgłosić to przedsiębiorcy w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
2. Klient jak najszybciej, ale w terminie 14 dni od dnia następującego zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 1, zwraca towar lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku przestrzegał okresu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu do namysłu.
3. Klient zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, o ile to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na kliencie.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił, że klient ma ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskaże, że sam poniesie koszty, to klient nie ponosi kosztów.
6. Klient może zwrócić produkt bez rejestracji, pod warunkiem dołączenia oświadczenia, że ​​dotyczy zwrotu (oświadczenie własne lub na przykładowym formularzu znajdującym się w załaczniku).
7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, wszelkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi konsumentowi zgłoszenie odstąpienia od umowy, niezwłocznie po otrzymaniu tego zgłoszenia prześle potwierdzenie odbioru.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu wszystkich płatności naleznycjh klientowi, w tym wszelkich kosztów dostawy naliczonych przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, ale w terminie 14 dni od dnia, w którym klient poinformował go o odstąpieniu od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem pieniędzy, aż otrzyma produkt lub klient wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
3. Przedsiębiorca korzysta z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient do zwrotu, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot kosztów jest dla konsumenta bezpłatny.
4. Jeżeli klient wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Wykluczenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć z prawa odstąpienia następujące produkty i usługi, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej w terminie do zawarcia umowy:
1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy
2. Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Przez aukcję publiczną rozumie się sposób sprzedaży, w ramach którego przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe lub usługi klientowi który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego stawiennictwa na aukcji, pod kierunkiem prowadzącego aukcje, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych lub usług;
3. Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
a. rozpoczęto realizację za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta;
b. klient oświadczył, że z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
4. Umowy o świadczenie usług noclegowych, o ile w umowie przewidziano określony termin lub okres świadczenia usług innych niż do celów mieszkaniowych, przewozu towarów, najmu samochodów i gastronomii;
5. Umowy dotyczące czasu wolnego, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres jej realizacji;
6. Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, wyprodukowane na podstawie indywidualnego wyboru konsumenta, wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
7. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
8. Produkty zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, a których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
9. Produkty, które ze względu na swój charakter zostają nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami po dostarczeniu;
10. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu ;
11. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
12. Gazety, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem prenumeraty;
13. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
a. rozpoczęto realizację za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
b. klient oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy.

"Mamy pełne zaufanie do wszystkich naszych produktów. Jeśli mimo to nie jesteś zadowolony, możesz rozwiązać umowę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Powinieneś poinformować nas o tym pisemnie w ciągu 14 dni. Radzimy najpierw skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod numerem telefonu 0048 225 244 172 w celu sprawnego rozliczenia.
Produkty należy zwrócić na poniższy adres."

" CJ Wildbird Foods Limited Energieweg 16
5804 CE Venray
e-mail: info@vivara.pl"

Możesz również skorzystać z europejskiego formularza odstąpienia od umowy, aby poinformować nas, że anulujesz zakup. Jednak korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

Koszty wysyłki należy pokryć samodzielnie, chyba że przedmiot jest uszkodzony lub nieprawidłowo dostarczony przez nas. W takim przypadku prosimy o kontakt. Upewnij się, że przesyłka zwrotna jest dobrze zapakowana. Zawsze podawaj swój numer klienta. Zwrócimy pełną kwotę zakupu, w tym wszelkie standardowe koszty wysyłki, tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 14 dni od anulowania. Możemy wstrzymać zwrotę pieniędzy do czasu otrzymania przez nas towaru lub wykazania przez Ciebie zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


Załącznik 1
Firmularz odstąpienia od umowy
Formularz odstąpienia od umowy
Formularz należy wypyłnić tylko w przypadku odstapienia od umowy sprzedaży lub usługi.
Do: CJ Wildbird Foods Limited
Energieweg 16
5804 CE Venray
Tel: 0084 225 244 172
e-mail: info@vivara.pl
Niniejszym informuję o odstąpieniu od naszej umowy dotyczącej:
• Sprzedaży towarów*
• świadczenie usług*
• dostarczenie następujących treści cyfrowych*
*niepotrzebne skreślić
W tabeli należy wymienić jakie towary, usługi lub treści


Data zamówienia:
Data odbioru:
Numer zamówienia:
Numer klienta:
Imię i Nazwisko:
Numer konta bankowego:
Adres:

Podpis: Data: